Privacy policy

Algemeen
Privacy is erg belangrijk voor VeilingHuis de Jager Goes BV. Bij privacy hoort ook transparantie en wij willen daarom open zijn bij de verwerking van persoonsgegevens tegenover onze klanten. Voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens hanteren wij een privacybeleid welke streng wordt nageleefd.

Beheerder van persoonsgegevens
VeilingHuis de Jager Goes BV is de beheerder van de persoonsgegevens die klanten aan VeilingHuis de Jager Goes BV doorgeven. VeilingHuis de Jager Goes BV is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant, krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Gegevens van de beheerder zijn:
VeilingHuis de Jager Goes BV
Livingstoneweg 18
4462 GL Goes
Nederland

Telefoon: +31 (0)6 42114542
E-mailadres: info@veilinghuisdejager.nl
BTW-nummer: NL 851490773B01
Kamer van Koophandel nummer: 24631973 te Middelburg

Welke gegevens
Indien de klant ervoor heeft gekozen de gegevens aan VeilingHuis de Jager Goes BV te verstrekken, worden de volgende categorie persoonsgegevens door VeilingHuis de Jager Goes BV verzameld en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Mobiele nummer
 • E-mail adres
 • Transactiegegevens

Opslag van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door VeilingHuis de Jager Goes BV verzamelde gegevens worden opgeslagen binnen Europese Economische Ruimte, namelijk in Nederland, te weten in Goes. Dit is de locatie en het adres van VeilingHuis de Jager Goes BV.
Alle door VeilingHuis de Jager Goes BV verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van klanten worden versleuteld bewaard. Hierdoor kan de klant er zeker van zijn dat zijn persoonsgegevens op de juiste en veilige manier worden verwerkt en bewaard.

Gebruik van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door VeilingHuis de Jager Goes BV verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan:

 • het opmaken van facturen voor de klant
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het inzien van de transactiehistorie
 • het bellen van de klant indien dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening
 • goederen en diensten bij de klant af te leveren
 • de klant te informeren over de eventuele wijzigingen van producten of diensten

Toegang tot persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door VeilingHuis de Jager Goes BV verzamelde gegevens worden gedeeld binnen de onderneming van VeilingHuis de Jager Goes BV. VeilingHuis de Jager Goes BV zal de gegevens van zijn klanten nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan of met derden buitenom VeilingHuis de Jager Goes BV voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden enkel gebruikt om u te voorzien van de door VeilingHuis de Jager Goes BV verstrekte diensten.

Juridische grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens welke VeilingHuis de Jager Goes BV van haar klanten verzamelt, ontvangt de klant van VeilingHuis de Jager Goes BV bericht of de overdracht van de specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn in geval de klant hiervan wil afwijken.

Bewaartermijn
De door VeilingHuis de Jager Goes BV verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de klant een actieve klant is en het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is. Hierbij hanteert VeilingHuis de Jager Goes BV conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming drie fases, te weten de gebruiksfase, archiveringsfase en de fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn.

De gebruiksfase is de periode waarin VeilingHuis de Jager Goes BV de gegevens nodig heeft. VeilingHuis de Jager Goes BV verwerkt de persoonsgegevens voor het bereiken van de verwerkingsdoel(en). In deze fase zal VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens nog niet te bewaren of archiveren.

De archiveringsfase is de periode waarin VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens misschien nog nodig heeft of waarin VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens archiveert. In deze fase bewaart VeilingHuis de Jager Goes BV gegevens om administratieve redenen of wettelijke voorschriften.

De fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn is de fase waarin VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens niet langer bewaart, zijnde in de vorm van persoonsgegevens. VeilingHuis de Jager Goes BV zal de persoonsgegevens wissen, vernietigen of anonimiseren, tenzij in wet- en regelgeving een wettelijke bewaartermijn is vastgelegd. Het wettelijke bewaartermijn in Nederland is in verband met boekhoudregels zeven jaar. Indien VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens van de klant niet meer nodig heeft, zal VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens geanonimiseerd bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar ten behoeve van de boekhoudkundige verplichtingen.

Indien het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens van de te bewaren, worden de persoonsgegevens, na het bewaartermijn, op nauwkeurige wijze vernietigd.

Rechten van de klant
Recht op toegang
De klant heeft op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die VeilingHuis de Jager Goes BV over de klant heeft en bewaart. Hiervoor kan de klant via e-mail contact opnemen met VeilingHuis de Jager Goes BV waarna VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens van de betreffende klant per e-mail aan deze klant zal verschaffen.

Recht op correctie
De klant heeft op elk moment het recht om informatie welke niet aanwezig of niet compleet is in het systeem van VeilingHuis de Jager Goes BV, aan te vullen met nieuwe respectievelijk juiste informatie.

Recht op verwijdering
De klant heeft op elk moment het recht om de door VeilingHuis de Jager Goes BV van de betreffende klant verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te verwijderen of te laten verwijderen. Dit kan ten alle tijden, behalve in de onderstaande omstandigheden:

 • de klant heeft een openstaande opdracht of bestelling die niet of niet gedeeltelijk is afgerond of verzonden;
 • de klant heeft een lopende zaak met VeilingHuis de Jager Goes BV;
 • de klant heeft een openstaand en nog niet afgewikkelde schuld bij VeilingHuis de Jager Goes BV, ongeacht de betalingswijze ervan;
 • de klant heeft zich verdacht gemaakt door in het verleden de diensten van VeilingHuis de Jager Goes BV te hebben misbruikt of de diensten van VeilingHuis de Jager Goes BV nog steeds misbruikt;
 • indien de klant een aankoop heeft gedaan bij VeilingHuis de Jager Goes BV, worden de persoonsgegevens van de klant bewaard in verband met de transactie van de klant conform de Nederlandse boekhoudregels.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking 
De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door VeilingHuis de Jager Goes BV, op grond van gerechtvaardigd belang. VeilingHuis de Jager Goes BV zal de persoonsgegevens van de klant niet meer blijven verzamelen en verwerken, tenzij VeilingHuis de Jager Goes BV op basis van een rechtsgrondslag aan kan tonen dat het belang van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens voor het proces zwaarder wegen dan de rechten en belangen van de klant of als gevolg van een juridische procedure.

Recht om bezwaar tegen direct marketing
De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door, VeilingHuis de Jager Goes BV die worden gebruikt voor direct marketing; met inbegrip van profielanalyse voor directe marketingdoeleinden. Indien de klant niet langer benaderd wil worden door VeilingHuis de Jager Goes BV middels direct marketing, kan de klant de afmeldinstructies volgen welke in elke marketingmail te vinden zijn.

Recht op restrictie
De klant heeft op elk moment het recht om VeilingHuis de Jager Goes BV te verzoeken de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant te beperken, onder de volgende omstandigheden:

 • indien de klant bezwaar maakt tegen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang;
 • indien de klant een claim heeft ingediend op basis van incorrectheid of incompleetheid van de persoonsgegevens van de klant bij VeilingHuis de Jager Goes BV. Hierbij zal VeilingHuis de Jager Goes BV elke verwerking van de persoonsgegevens beperken in afwachting van de verificatie van de accuraatheid en volledigheid van de persoonsgegevens;
 • indien de verwerking van de persoonsgegevens door VeilingHuis de Jager Goes BV onwettig is, kan de klant VeilingHuis de Jager Goes BV verzoeken om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens van de klant;
 • indien VeilingHuis de Jager Goes BV de persoonsgegevens niet langen nodig heeft, maar de klant de persoonsgegevens nodig heeft in verband met een door de klant ingediende juridische procedure.

Uitoefening van het recht
De klant kan ten alle tijden zijn recht uitoefenen. VeilingHuis de Jager Goes BV vindt privacy erg belangrijk en wijdt hier veel tijd aan. Voor alle vragen en opmerking met betrekking tot privacy kan de klant VeilingHuis de Jager Goes BV ten alle tijden per e-mail benaderen via info@veilinghuisdejager.nl.

Toezichthoudende autoriteit
In gevallen wanneer de klant van mening is dat VeilingHuis de Jager Goes BV bij de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende klant incorrect is geweest, kan de klant ten alle tijden contact opnemen met VeilingHuis de Jager Goes BV. De klant heeft hiernaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde Autoriteit Persoonsgegevens.

Toekomstige wijzigingen
VeilingHuis de Jager Goes BV is constant bezig met het zo goed en zo transparant mogelijk implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Echter kan het voorkomen dat de privacyverklaring van VeilingHuis de Jager Goes BV bijgewerkt dient te worden. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op de website van VeilingHuis de Jager Goes BV (www.veilinghuisdejager.nl). Alle toekomstige wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden bijgewerkt in de meest recente versie van de privacyverklaring.

versie: juni 2018