Veilingvoorwaarden

Voorwaarde 1 algemene voorwaarden

1a Er kan alleen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken met schriftelijke toestemming van VeilingHuis De Jager Goes B.V.
1b De algemene voorwaarden worden aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door een publicatie in de veilinglocatie voorafgaande aan een veiling en/of mededeling voorafgaand aan een veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.  

Voorwaarde 2 omschrijving goederen

2a VeilingHuis De Jager Goes B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein, diamant, edele metalen, authenticiteit en datering.

Voorwaarde 3 bieden en kopen

3a Van definitieve koop is sprake wanneer VeilingHuis De Jager Goes B.V. het bod van de koper heeft geaccepteerd en het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.
3b Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van de koop bevinden.

Voorwaarde 4 rechten en plichten koper

4a De koper is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een ander te kunnen beroepen.  
4b De koper betaalt VeilingHuis De Jager Goes B.V., binnen 48 uur na het moment van veiling (toeslaan), de veilingprijs, vermeederd met 35% opgeld en € 2,- kavelgeld per kavel, kontant, per pinbetaling of via bankoverschrijving. Contante betalingen hoger dan € 10.000 worden NIET geaccepteerd.  
4c Het eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom. Niet of niet volledig betaalde voorwerpen worden op de 29e dag na de veiling ( toeslaan ) aan de inbrengende partij terug gegeven. De koopovereenkomst wordt alsdan geacht niet tot stand te zijn gekomen. Deels betaalde koopsommen zullen in mindering strekken op de in 4f genoemde boete.  
4d De koper is verantwoordelijk voor het gekochte voorwerp. VeilingHuis De Jager Goes B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing welke na de koop optreedt.  
4e

De koper dient de gekochte goederen op de dag van de veiling mee te nemen uit de veilinglocatie, tenzij anders is overeengekomen.

 
4f Indien de koper heeft nagelaten tijdig de verschuldigde koopsom te voldoen, zal de nalatige koper ten behoeve van VeilingHuis De Jager Goes BV, vanwege door deze geleden schade wegens niet doorgaan van de verkoop, na afloop van de in artikel 4b en 4c vermelde termijn van 28 dagen een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van 35% te berekenen over uw bij verkoop tot stand gekomen hoogste bod, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van rente en kosten van verhaal.  
4g

VeilingHuis De Jager Goes B.V. biedt de service om kavels te verzenden, met een minimale handling fee van € 25 + verzendkosten. VeilingHuis De Jager Goes B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of vermissing als gevolg van verpakking of verzending.

Alle aankopen van 1 bieder, worden verzonden naar 1 adres. Verzenden naar meerdere adressen per koper is NIET mogelijk.

 
4h De koper is verplicht zijn aangekochte goederen binnen 28 na de veiling bij het veilinghuis te hebben opgehaald of te hebben laten verzenden. Vanaf de 29ste dag na de veiling, wordt per gekocht kavel € 10 opslagkosten per week berekend, tot een maximum die gelijk is aan de hamerprijs van het betreffende kavel of met een een maximum van 12 weken. Het eigendom van het kavel vervalt dan aan VeilingHuis de Jager Goes BV., en de koper heeft geen recht meer op het kavel en de betaalde som hiervoor.  

 

Voorwaarde 5 rechten en plichten verkoper

5a De verkoper is verantwoordelijk voor zijn ter veiling ingebrachte goederen tot aan het moment van de betaling van de koopovereenkomst door de koper.
5b De verkoper krijgt het hoogste bod op de door hem ingebrachte goederen uitbetaald.
5c Per inbrenger wordt € 15 administratiekosten en € 15 per kavel berekend.
5d De opbrengst van de veiling wordt per bank, 28 werkdagen na de veiling uitbetaald, indien de koper heeft betaald.
5e Indien van toepassing wordt 4% volgrecht berekend over kunstwerken aan de verkoper.
5f Indien van toepassing wordt € 10 keurkosten berekend over elk ongekeurd item van edelmetaal.
5g Onverkochte kavels dienen binnen 3 weken door de verkoper te zijn opgehaald, anders kan VeilingHuis de Jager Goes BV, de kavels zonder limiet herveilen.
5h De verkoper is verplicht om binnen 28 dagen na de veiling zijn onverkochte kavels op te halen. Vanaf de 29ste dag na de veiling, wordt er € 10 opslagkosten berekend per ingebracht kavel per week, met een maximum van 12 weken. Het eigendom van het kavel vervalt dan aan VeilingHuis de Jager Goes BV., en de verkoper heeft geen recht meer op het kavel.

Voorwaarde 6 rechten en plichten VeilingHuis De Jager Goes B.V.

VeilingHuis De Jager Goes B.V. kan aanspraak maken op de volgende rechten:

6a Zonder opgave van redenen personen als verkoper of koper te weigeren.
6b Kopen te combineren of te splitsen.
6c Kopen niet te gunnen of op te houden.
6d Vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen.
6e Namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen.
6f

Indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen heeft zorg gedragen is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. VeilingHuis de Jager Goes B.V. is dan gerechtigd het te vorderen bedrag te verhogen met rente op basis van 1% per maand vanaf de vervaldag, onverminderd een verhoging van het verschuldigde bedrag met incasso-, advocaat, gerechts- en andere inningkosten, waarvan deze kosten ten minste 15% van de hoofdsom zullen bedragen.

Voorwaarde 7 aansprakelijkheid VeilingHuis De Jager Goes B.V.

7a VeilingHuis De Jager Goes B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade tijdens transport, opslag en tentoonstelling aan de ingebrachte goederen als gevolg van brand, diefstal, weersomstandigheden e.d.
7b VeilingHuis De Jager Goes B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc.
7c In geen geval is VeilingHuis De Jager Goes B.V. aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
7d VeilingHuis De Jager Goes B.V. is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald.
7e Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.
7f Na toewijzing is de koper verantwoordelijk voor het gekochte voorwerp. VeilingHuis De Jager Goes B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke na toewijzing optreedt.

Voorwaarde 8

8a Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8b

Indien er geschillen zijn, dan dienen deze te worden voorgelegd aan een rechtbank en enkel de rechtbank Zeeland-West-Brabant is hiervoor van toepassing.

 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 54917565.